เมนูหลัก

MK1201MARKETING AND MARKETING INNOVATION
ตล1201การตลาดและนวัตกรรมการตลาด
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการตลาด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  821 อา.08:30-12:303411(จว)3C1091W 
  อา.13:30-18:303411(จว)3C      
อาจารย์: อาจารย์สงกรานต์ แก่นเชิดชู
สอบปลายภาค: 2 ก.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3901
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วมกับภาคเรียนที่ 1/2566 
  825 อา.08:30-12:3034033C603129W 
  อา.13:30-18:3034033C      
อาจารย์: อาจารย์สงกรานต์ แก่นเชิดชู
สอบปลายภาค: 10 ก.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3903
10 ก.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3901
หมายเหตุ: มี นศ MK19P เรียน/สอบร่วมด้วยในภาค1/2564 
  826 อา.08:30-12:30R25212C1008119W 
  อา.13:30-18:30R25212C      
อาจารย์: ดร.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
สอบปลายภาค: 10 ก.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2532
10 ก.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2426
หมายเหตุ: มี นศ MK19RและTR62 เรียน/สอบร่วมด้วยในภาค1/2564 
  837 อา.08:30-12:30R2737M2C1109515W 
  อา.13:30-18:30R2737M2C      
อาจารย์: อาจารย์สงกรานต์ แก่นเชิดชู
สอบปลายภาค: 15 ม.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2917
15 ม.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2916
15 ม.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2925
15 ม.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2930
หมายเหตุ: มี นศ.เรียน/สอบร่วมด้วย ในภาคเรียนที่ 2/2564 
  849 อา.08:30-12:3034103C806020W 
  อา.13:30-18:3034103C      
อาจารย์: อาจารย์สงกรานต์ แก่นเชิดชู
สอบปลายภาค: 4 ธ.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3903
4 ธ.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3904
4 ธ.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3801
หมายเหตุ: มี นศ.เรียน/สอบร่วมด้วย ในภาคเรียนที่ 2/2564 
  878 อา.08:30-12:30R29252C956134W 
  อา.13:30-18:30R29252C      
อาจารย์: อาจารย์สงกรานต์ แก่นเชิดชู
สอบปลายภาค: 28 พ.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2916
28 พ.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2911
หมายเหตุ: นศ.ขอเรียน/สอบร่วมด้วยกับกลุ่ม 878 ในภาคเรียนที่ 2/2564 
  886 อา.08:30-12:30R27302C806416W 
  อา.13:30-18:30R27302C      
อาจารย์: อาจารย์สงกรานต์ แก่นเชิดชู
สอบปลายภาค: 18 ก.ย. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2912
18 ก.ย. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2528
18 ก.ย. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2930
Course Description
แนวความคิดทางการตลาด ความสำคัญของการตลาด การวิเคราะห์สถานการณ์สิ่งแวดล้อมทางการตลาด ระบบสารสนเทศทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภคและองค์กร การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย และการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ส่วนประสมการตลาด
(ต่อ)การสร้างนวัตกรรมทางการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม การกำหนดราคา การเข้าถึงช่องทางการตลาดแบบใหม่และการสื่อสารทางการตลาดทางออนไลน์และออฟไลน์ รูปแบบการทำตลาดดิจิทัล แพลตฟอร์มของธุรกิจใหม่ จรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต