เมนูหลัก

BE3301COMMUNICATIVE BUSINESS ENGLISH 1
อธ3301ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสาร 1
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการตลาด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  030 จ.13:00-16:00R28312C220W 
อาจารย์: อาจารย์หริพันธุ์ หริรักษ์
สอบปลายภาค: 5 ต.ค. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: Copy URLนี้เข้ากลุ่มLineโดยส่งเข้าเมลล์ตนเอง เปิดเมลแล้วกดลิงค์ https://line.me/R/ti/g/qve3PEBrHG 
  810 อา.08:30-12:3036033C806713W 
  อา.13:30-18:3036033C      
อาจารย์: อาจารย์เบ็ญจมาศ ขัตติยาภิรักษ์
สอบปลายภาค: 15 ส.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: = BE.301 มี นศ.เรียน/สอบร่วมด้วยในภาคเรียนที่ 1/2563 และ 2/2562 
  811 อา.08:30-12:30R25322C12010812W 
  อา.13:30-18:30R25322C      
อาจารย์: อาจารย์ทวีวัฒน์ อินรีย์
สอบปลายภาค: 6 มี.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
หมายเหตุ: มี นศ.เรียน/สอบร่วมด้วยในภาคเรียนที่ 2/2564 
  825 อา.08:30-12:3034033C523W 
  อา.13:30-18:3034033C      
อาจารย์: อาจารย์เบ็ญจมาศ ขัตติยาภิรักษ์
สอบปลายภาค: 14 ส.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: นศ DB63P ขอเรียน/สอบร่วมด้วยกับกลุ่ม 825 ในภาคเรียนที่ 1/65 
  826 อา.08:30-12:30R25212C211W 
  อา.13:30-18:30R25212C      
อาจารย์: อาจารย์เบ็ญจมาศ ขัตติยาภิรักษ์
สอบปลายภาค: 15 ม.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
  827 อา.08:30-12:303411(จว)3C806119W 
  อา.13:30-18:303411(จว)3C      
อาจารย์: อาจารย์เบ็ญจมาศ ขัตติยาภิรักษ์
สอบปลายภาค: 28 พ.ย. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: มี นศ.เรียน/สอบร่วมด้วยในภาคเรียนที่ 2/2563,2/2564 
  828 อา.08:30-12:30R2738M2C75696W 
  อา.13:30-18:30R2738M2C      
อาจารย์: อาจารย์เบ็ญจมาศ ขัตติยาภิรักษ์
สอบปลายภาค: 4 ก.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
หมายเหตุ: มี นศ.เรียน/สอบร่วมด้วยในภาคเรียนที่ 1/2563และ2/2563(ปิดรับลงเพิ่มหลัง12/6/64) 
  846 อา.08:30-12:30R29262C604317W 
  อา.13:30-18:30R29262C      
อาจารย์: อาจารย์สราวุธ ผาณิตรัตน์
อาจารย์ทวีวัฒน์ อินรีย์
สอบปลายภาค: 28 พ.ย. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
หมายเหตุ: มีนศ. MMรุ่น22R ขอลงเรียน/สอบร่วมด้วยกับกลุ่ม 846 ในภาคเรียนที่ 2/2564 
  878 อา.08:30-12:30R29172C826616W 
  อา.13:30-18:30R29172C      
อาจารย์: อาจารย์ทวีวัฒน์ อินรีย์
สอบปลายภาค: 4 ก.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
หมายเหตุ: นศ FI กลุ่ม 893 เรียนร่วม และ นศ.AC ขอเรียน/สอบร่วมด้วยในภาค 2/2563(ปิดลงเพิ่ม) 
  879 อา.08:30-12:30R24262C30228W 
  อา.13:30-18:30R24262C      
อาจารย์: อาจารย์สราวุธ ผาณิตรัตน์
สอบปลายภาค: 10 ก.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2532
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วมกับภาคเรียนที่ 1/2565 
  885 อา.08:30-12:30R2433M2C92911W 
  อา.13:30-18:30R2433M2C      
อาจารย์: อาจารย์สราวุธ ผาณิตรัตน์
สอบปลายภาค: 4 ก.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
หมายเหตุ: ปิดรับลงเพิ่มหลัง12/6/64 
  886 อา.08:30-12:30R27302C30327W 
  อา.13:30-18:30R27302C      
อาจารย์: อาจารย์ทวีวัฒน์ อินรีย์
สอบปลายภาค: 10 ก.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2521
หมายเหตุ: นศ HR14R ขอเรียน/สอบร่วมด้วยกับกลุ่ม 886 ในภาคเรียนที่ 1/65 
  893 อา.08:30-12:30R29172C17170W 
  อา.13:30-18:30R29172C      
อาจารย์: อาจารย์ทวีวัฒน์ อินรีย์
สอบปลายภาค: 4 ก.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วมกับสาขา LM กลุ่ม 878 ในภาค 1/64 และสาขาDB(ปิดรับลงเพิ่มหลัง12/6/64) 
Course Description
ศึกษาและฝึกปฏิบัติภาษาอังกฤษในการฟังและพูด สำหรับบุคลากรในองค์กรธุรกิจในด้านต่างๆของงานธุรกิจ เช่น การจัดการในองค์กร งานบุคคล การตลาด และธุรกิจระหว่างประเทศ เพื่อการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ การนำเสนอรายงานรูปแบบต่างๆ ทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต