เมนูหลัก

BE3301COMMUNICATIVE BUSINESS ENGLISH 1
อธ3301ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสาร 1
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการตลาด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  812 อา.08:30-12:3034093C603822W 
  อา.13:30-18:3034093C      
อาจารย์: อาจารย์มินท์ธิตา อัครโชติธนินท์
สอบปลายภาค: 10 ก.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3904
หมายเหตุ: เรียนร่วมกับกลุ่ม 849 ห้อง 3604 
  813 อา.08:30-12:30R25322C14012317W 
  อา.13:30-18:30R25322C      
อาจารย์: อาจารย์เบ็ญจมาศ ขัตติยาภิรักษ์
สอบปลายภาค: 5 มี.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
  815 อา.08:30-12:30R2936M2C60060W 
  อา.13:30-18:30R2936M2C      
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
  822 อา.08:30-12:30R2738M2C20191W 
  อา.13:30-18:30R2738M2C      
อาจารย์: อาจารย์ทวีวัฒน์ อินรีย์
สอบปลายภาค: 2 ก.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2916
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วมกับภาคเรียนที่ 1/2566 
  825 อา.08:30-12:3034033C603723W 
  อา.13:30-18:3034033C      
อาจารย์: อาจารย์เบ็ญจมาศ ขัตติยาภิรักษ์
สอบปลายภาค: 14 ส.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: มี นศ DB63P ลงเรียน/สอบร่วมด้วยกับกลุ่ม 825 ในภาคเรียนที่ 1/64 
  826 อา.08:30-12:30R25212C100928W 
  อา.13:30-18:30R25212C      
อาจารย์: อาจารย์เบ็ญจมาศ ขัตติยาภิรักษ์
สอบปลายภาค: 15 ม.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
หมายเหตุ: มี นศ.เรียน/สอบร่วมด้วยในภาคเรียนที่ 2/2564 
  849 อา.08:30-12:3036043C804931W 
  อา.13:30-18:3036043C      
อาจารย์: อาจารย์เบ็ญจมาศ ขัตติยาภิรักษ์
สอบปลายภาค: 10 ก.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3604
หมายเหตุ: มีกลุ่ม 812 และ 859 เรียนร่วมด้วย 
  851 อา.08:30-12:3034093C110W 
  อา.13:30-18:3034093C      
อาจารย์: อาจารย์เบ็ญจมาศ ขัตติยาภิรักษ์
สอบปลายภาค: 2 ก.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วมกับกลุ่ม 851 ในภาคเรียนที่ 1/2566 
  858 อา.08:30-12:30R27302C402911W 
  อา.13:30-18:30R27302C      
อาจารย์: อาจารย์ทวีวัฒน์ อินรีย์
สอบปลายภาค: 10 ก.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2528
หมายเหตุ: เรียนร่วมกับกลุ่ม 886 ห้อง R2730 และ นศ AC ภาคเรียนที่ 2/64 
  859 อา.08:30-12:3034093C401525W 
  อา.13:30-18:3034093C      
อาจารย์: อาจารย์มินท์ธิตา อัครโชติธนินท์
สอบปลายภาค: 10 ก.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3904
10 ก.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3903
หมายเหตุ: เรียนร่วมกับกลุ่ม 849 ห้อง 3604 
  872 อา.08:30-12:30R27152C20128W 
  อา.13:30-18:30R27152C      
อาจารย์: อาจารย์ณัทพัช ทองเล็ก
อาจารย์เมธินี ชาญวลิชล
สอบปลายภาค: 2 ก.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2929
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วมกับกลุ่ม 872 ในภาคเรียนที่ 1/2566 
  879 อา.08:30-12:30R24262C15011535W 
  อา.13:30-18:30R24262C      
อาจารย์: อาจารย์สราวุธ ผาณิตรัตน์
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์) ชั้นปี 110-0-10
สอบปลายภาค: 10 ก.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2929
10 ก.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2426
10 ก.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2532
หมายเหตุ: มี นศ.เรียน/สอบร่วมด้วยกับกลุ่ม 879 ในภาคเรียนที่ 2/2564 
  886 อา.08:30-12:30R27302C805822W 
  อา.13:30-18:30R27302C      
อาจารย์: อาจารย์ทวีวัฒน์ อินรีย์
สอบปลายภาค: 10 ก.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2521
10 ก.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2528
หมายเหตุ: มี นศ HR14R ลงเรียน/สอบร่วมด้วยกับกลุ่ม 886 ในภาคเรียนที่ 1/64 
  887 อา.08:30-12:30R2711A2C752W 
  อา.13:30-18:30R2711A2C      
อาจารย์: อาจารย์มินท์ธิตา อัครโชติธนินท์
สอบปลายภาค: 2 ก.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2521
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วมกับกลุ่ม 887 ในภาคเรียนที่ 1/2566 
Course Description
ศึกษาและฝึกปฏิบัติภาษาอังกฤษในการฟังและพูด สำหรับบุคลากรในองค์กรธุรกิจในด้านต่างๆของงานธุรกิจ เช่น การจัดการในองค์กร งานบุคคล การตลาด และธุรกิจระหว่างประเทศ เพื่อการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ การนำเสนอรายงานรูปแบบต่างๆ ทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต