เมนูหลัก

HR3005PERSONALITY DEVELOPMENT FOR HUMAN RESOURCE MANAGEMENT OFFICER
ทม3005การพัฒนาบุคลิกภาพนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
สังกัดบริหารธุรกิจ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.09:00-12:00R25322C18144W 
อาจารย์: อาจารย์นภาพร อยู่ถาวร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี18-14-4
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2720
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วม PY.454 
Course Description
ความหมาย ความสำคัญของบุคลิกภาพนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาบุคลิกภาพด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล การสื่อสาร
ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม การเสริมสร้างสุขภาพจิตในการทำงาน การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ ความคิดสร้างสรรค์สำหรับงานทรัพยากรมนุษย์ และวางแผนพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงาน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต