เมนูหลัก

HR4007HUMAN RESOURCE PRODUCTIVITY IN DIGITAL ERA
ทม4007การเพิ่มผลิตภาพทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล
สังกัดบริหารธุรกิจ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.09:00-12:00R2931M2C18117W 
อาจารย์: อาจารย์สมคิด ชัยโพธิ์น้อย
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี18-11-7
สอบปลายภาค: 7 ต.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2716
Course Description
แนวคิด หลักการและเทคนิคทางการจัดการสมัยใหม่ในการเพิ่มผลิตภาพทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการทรัพยากรมนุษย์แนวใหม่ในโลกดิจิทัล การจัดการเรียนรู้ในองค์กรสมัยใหม่
รูปแบบการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี และเครื่องมือในการเรียนรู้ยุคดิจิทัล ที่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต