เมนูหลัก

AC2004ACCOUNTING FOR PLANNING CONTROLLING AND DECISION MAKING
บช2004การบัญชีเพื่อการวางแผน ควบคุม และตัดสินใจ
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  825 อา.08:30-12:3034033C603822W 
  อา.13:30-18:3034033C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ บุญประธรรม
สอบปลายภาค: 18 ก.ย. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3801
18 ก.ย. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3903
หมายเหตุ: มีนศเรียน/สอบร่วมกับกลุ่ม 825 ในภาคเรียนที่ 1/2564 
  826 อา.08:30-12:30R25212C1008713W 
  อา.13:30-18:30R25212C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ บุญประธรรม
สอบปลายภาค: 30 ต.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2911
30 ต.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2912
30 ต.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2929
30 ต.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2426
หมายเหตุ: =AC.204 มีนศ.เรียน/สอบร่วมด้วยกับกลุ่ม 826 ในภาคเรียนที่ 2/2564 และ 1/2565 
  827 อา.08:30-12:303411(จว)3C603921W 
  อา.13:30-18:303411(จว)3C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ บุญประธรรม
สอบปลายภาค: 4 ธ.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: มี นศ.เรียน/สอบร่วมด้วยในภาค 2/2564 
  846 อา.08:30-12:30R29262C40337W 
  อา.13:30-18:30R29262C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ บุญประธรรม
สอบปลายภาค: 15 ม.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
  847 อา.08:30-12:3036023C1103872W 
  อา.13:30-18:3036023C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ บุญประธรรม
สอบปลายภาค: 9 เม.ย. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: มี นศ.เรียน/สอบร่วมในภาคเรียนที่ 2/2565 
  856 อา.08:30-12:30R29072C50464W 
  อา.13:30-18:30R29072C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ บุญประธรรม
สอบปลายภาค: 28 พ.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
หมายเหตุ: =มีนศ.เรียน/สอบร่วมด้วยกับกลุ่ม 856 ในภาคเรียนที่ 1/2565 และ2/2565 
  878 อา.08:30-12:30R29252C1207644W 
  อา.13:30-18:30R29252C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ บุญประธรรม
สอบปลายภาค: 5 มี.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2912
5 มี.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2911
หมายเหตุ: นศ FI เรียน/สอบร่วมกับ LM กลุ่ม 878 ในภาค 1/2565 
  879 อา.08:30-12:30R24182C422W 
  อา.13:30-18:30R24182C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ บุญประธรรม
สอบปลายภาค: 10 ก.ย. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2925
หมายเหตุ: มี นศ MK21P,21R ขอเรียน/สอบร่วมกับกลุ่ม 879 ในภาคเรียนที่ 2/2565 
  886 อา.08:30-12:30R29302C844W 
  อา.13:30-18:30R29302C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ บุญประธรรม
สอบปลายภาค: 2 ก.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
หมายเหตุ: มี นศ MK21P,21R ขอเรียน/สอบร่วมกับกลุ่ม 886 ในภาคเรียนที่ 2/2565 
Course Description
การจำแนกประเภทของต้นทุน การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ตามวิธีต้นทุนเต็มและวิธีต้นทุนผันแปร การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน-ปริมาณ-กำไร งบประมาณ งบประมาณยืดหยุ่น การวิเคราะห์ผลต่างรายได้และการวิเคราะห์ผลต่างต้นทุนมาตรฐาน
การใช้ข้อมูลทางด้านต้นทุนเพื่อการตัดสินใจระยะสั้น การกำหนดราคาผลิตภัณฑ์และบริการ การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด การบัญชีตามความรับผิดชอบและการจัดทำรายงานแยกตาม ส่วนงาน การกำหนดราคาโอน การวัดผลงานแบบดุลยภาพและต้นทุนคุณภาพ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต