เมนูหลัก

HR3001STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AND PLANNING
ทม3001การบริหารและการวางแผนทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์
สังกัดบริหารธุรกิจ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  884 อา.08:30-12:30R27302C806218W 
  อา.13:30-18:30R27302C      
อาจารย์: อาจารย์สมคิด ชัยโพธิ์น้อย
สอบปลายภาค: 4 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2532
4 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2912
Course Description
การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ การเป็นหุ้นส่วนธุรกิจ การจัดโครงสร้างของหน่วยงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ การกำหนดนโยบายที่เชื่อมโยงกับภาพลักษณ์องค์กร
การวางแผนอัตรากำลังที่สอดคล้องกับรูปแบบองค์กรสมัยใหม่ การวิเคราะห์งาน (Job Analysis) รวมถึงการคำนวณต้นทุนและค่าใช้จ่ายด้านกำลังคน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต