เมนูหลัก

HR3003HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT IN DIGITAL ERA
ทม3003การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล
สังกัดบริหารธุรกิจ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  886 อา.08:30-12:30R27302C806416W 
  อา.13:30-18:30R27302C      
อาจารย์: อาจารย์วิชญพงศ์ ศรีคชา
สอบปลายภาค: 4 ธ.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2426
4 ธ.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2916
4 ธ.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2912
Course Description
หลักการ แนวคิดและกระบวนการแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และการพัฒนารายบุคคลให้ปรับตัวสู่ยุคดิจิทัล
การออกแบบการเรียนรู้และ การเลือกใช้เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรสมัยใหม่ สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัลและระบบออนไลน์รูปแบบต่าง ๆ การวัดการประเมินและติดตามผลการพัฒนาบุคลากร


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต