เมนูหลัก

HR3004STAFF COACHING AND COUNSELING
ทม3004การสอนงานและการให้คำปรึกษาพนักงาน
สังกัดบริหารธุรกิจ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  885 อา.08:30-12:30R27152C804535W 
  อา.13:30-18:30R27152C      
อาจารย์: ดร.สมชาย หัตถ์สุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ
สอบปลายภาค: 18 ก.ย. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2715
Course Description
แนวคิด หลักการ กระบวนการและเทคนิควิธีในการสอนงาน บทบาทการเป็นผู้สอนงาน เทคนิคการ ให้คำปรึกษาพนักงาน การแก้ปัญหาในการทำงาน ระดับบุคคล และระดับกลุ่ม
การพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษาพนักงาน และการฝึกปฏิบัติ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต