เมนูหลัก

HR4001MODERN COMPENSATION AND BENEFIT MANAGEMENT
ทม4001การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์พนักงานสมัยใหม่
สังกัดบริหารธุรกิจ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  885 อา.08:30-12:30R27152C50437W 
  อา.13:30-18:30R27152C      
อาจารย์: อาจารย์สมคิด ชัยโพธิ์น้อย
สอบปลายภาค: 5 มี.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2916
5 มี.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2911
Course Description
ความหมายและความสำคัญของค่าตอบแทน ทฤษฎีการกำหนดค่าตอบแทน กระบวนการบริหารค่าตอบแทน องค์ประกอบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารค่าตอบแทน
การประเมินค่างาน การวิเคราะห์ผลสำรวจค่าตอบแทน ขั้นตอนการจัดทำโครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบของการจ่ายค่าตอบแทนและการจัดการสิ่งจูงใจ การสร้างสมดุลในชีวิตการทำงานสมัยใหม่


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต