เมนูหลัก

HR4002PERFORMANCE EVALUATION AND MANAGEMENT
ทม4002การประเมินการปฏิบัติงานและการจัดการ
สังกัดบริหารธุรกิจ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  884 อา.08:30-12:30R27302C503416W 
  อา.13:30-18:30R27302C      
อาจารย์: ดร.กิตติ ชุณหศรีวงศ์
สอบปลายภาค: 16 ม.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
หมายเหตุ: นศ AC ขอเรียน/สอบร่วมกับกลุ่ม 884 ในภาคเรียนที่ 2/2563 
Course Description
ความหมาย ความสำคัญ วัตถุประสงค์และกระบวนการของการบริหารผลการปฏิบัติงาน การวัดและ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินสมรรถนะ
เทคนิคการออกแบบการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ บทบาทหน้าที่ของผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน ปัญหาในการประเมินผล และการอภิปรายผลการประเมินเชิงสร้างสรรค์ การนำผล การประเมินไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพและเทคนิคการให้รางวัล


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต