เมนูหลัก

HR4003LABOUR LAWS AND EMPLOYEE RELATION
ทม4003พนักงานสัมพันธ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน
สังกัดบริหารธุรกิจ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  884 อา.08:30-12:30R27302C503416W 
  อา.13:30-18:30R27302C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราชญา อ่อนนาค
สอบปลายภาค: 6 มี.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
Course Description
หลักการและกระบวนการเสริมสร้างพนักงานสัมพันธ์ในองค์กรยุคใหม่ การประสานงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย เพื่อบริหารความเสี่ยง
กฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้อง กับแรงงาน ระบบทวิภาคีและไตรภาคี การศึกษาคดีที่เกี่ยวกับแรงงาน และข้อบังคับแรงงาน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต