เมนูหลัก

HR4004INFORMATION TECHNOLOGY FOR HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
ทม4004การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สังกัดบริหารธุรกิจ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  885 อา.08:30-12:30R27152C50437W 
  อา.13:30-18:30R27152C      
อาจารย์: อาจารย์วราภรณ์ เฮ็งสันเทียะ
อาจารย์จรวยพร แก้วเกตุ
สอบปลายภาค: 9 เม.ย. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
Course Description
แนวคิด หลักการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สารสนเทศสำคัญสำหรับการวางแผนและบริหารทรัพยากรมนุษย์ในมิติต่างๆ การเลือกและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Technology) และการใช้งาน การฝึกปฏิบัติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ Mobile Application เพื่อสนับสนุนการทำงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต