เมนูหลัก

HR4005TREND AND CURRENT ISSUES IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
ทม4005แนวโน้มและประเด็นปัจจุบันทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สังกัดบริหารธุรกิจ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  885 อา.08:30-12:30R27152C50437W 
  อา.13:30-18:30R27152C      
อาจารย์: อาจารย์วิชญพงศ์ ศรีคชา
สอบปลายภาค: 21 พ.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
Course Description
ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ในสถานการณ์ปัจจุบัน กรณีศึกษา การอภิปรายปัญหา แนวทางการแก้ปัญหา และรายงานผลหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต