เมนูหลัก

LM2311TRANSPORTATION ADMINISTRATION
ลจ2311การบริหารการขนส่ง
สังกัดบริหารธุรกิจ, การจัดการโลจิสติกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  877 อา.08:30-12:30R24142C15014010W 
  อา.13:30-18:30R24142C      
อาจารย์: อาจารย์อารีย์ พิจิตรกล้าเอี่ยม
สอบปลายภาค: 30 ส.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2930
30 ส.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2532
30 ส.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2926
30 ส.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2929
Course Description
องค์ประกอบการขนส่ง มาตรฐาน แผนธุรกิจและแผนกลยุทธ์บริหารกิจการขนส่งหรืออุตสาหกรรมขนส่ง ทางอากาศและอวกาศ ทางบก(ทางถนนและทางราง) ทางน้ำ ทางท่อ กิจการผลิตซ่อมบำรุงพาหนะและสิ่งอำนวยความสะดวก
ปลอดภัย หลักการในการบริหารภารกิจขนส่ง การวิเคราะห์ต้นทุน และอุปสงค์ มาตรฐานคุณภาพการขนส่ง การบริหารความเสี่ยง โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขอนามัย


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต