เมนูหลัก

LM2351LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
ลจ2351การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
สังกัดบริหารธุรกิจ, การจัดการโลจิสติกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  877 อา.08:30-12:30R24142C1501419W 
  อา.13:30-18:30R24142C      
อาจารย์: อาจารย์กัญญา เชียรวิจิตร
สอบปลายภาค: 7 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
Course Description
แนวคิด ทฤษฎี หลักการ ความหมาย กระบวนการ การวางแผนการพยากรณ์ การจัดหา และ การจัดซื้อ การวางแผนความต้องการวัสดุ การจัดการสินค้าคงคลังและศูนย์กระจายสินค้า การจัดการขนส่ง การจัดการกระบวนการผลิตและการ
ดำเนินงาน การวัดผลปฏิบัติงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน กรณีศึกษา


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต