เมนูหลัก

LM2351LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
ลจ2351การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
สังกัดบริหารธุรกิจ, การจัดการโลจิสติกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  871 อา.08:30-12:30R29012C70628W 
  อา.13:30-18:30R29012C      
อาจารย์: อาจารย์กัญญา เชียรวิจิตร
สอบปลายภาค: 14 ส.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2418
14 ส.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2925
14 ส.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2930
  879 อา.08:30-12:30R24182C1506981W 
  อา.13:30-18:30R24182C      
อาจารย์: อาจารย์กัญญา เชียรวิจิตร
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์) ชั้นปี 110-0-10
สอบปลายภาค: 18 ก.ย. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2532
18 ก.ย. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2528
18 ก.ย. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2916
หมายเหตุ: มี นศ. TR.403และLM2351 เรียน/สอบร่วมในภาคเรียนที่ 2/2564 
Course Description
แนวคิด ทฤษฎี หลักการ ความหมาย กระบวนการ การวางแผนการพยากรณ์ การจัดหา และ การจัดซื้อ การวางแผนความต้องการวัสดุ การจัดการสินค้าคงคลังและศูนย์กระจายสินค้า การจัดการขนส่ง การจัดการกระบวนการผลิตและการ
ดำเนินงาน การวัดผลปฏิบัติงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน กรณีศึกษา


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต