เมนูหลัก

LM3361PROCUREMENT AND PURCHASING
จล3361การจัดหาและการจัดซื้อ
สังกัดบริหารธุรกิจ, การจัดการโลจิสติกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  878 อา.08:30-12:30R29172C13010327W 
  อา.13:30-18:30R29172C      
อาจารย์: อาจารย์สุชาดา อรุณรัตน์
สอบปลายภาค: 16 ม.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
Course Description
ความหมายของการจัดซื้อจัดหา กลยุทธ์ดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดหาจากแหล่งต่าง ๆ ทั่วโลก การควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพในโซ่อุปทานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มต่อลูกค้า รวมถึงการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง และ
สินค้าสำเร็จรูป อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้า การคัดเลือกผู้จัดหาการพัฒนาเครื่องมือและเทคนิคการจัดซื้อโดยอาศัยระบบสารสนเทศ การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างคู่ค้าและผู้ผลิต เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และ
ประสิทธิภาพทางธุรกิจ ในยุกต์ดิจิทัล กรณีศึกษา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต