เมนูหลัก

LM3371INVENTORY AND WAREHOUSE MANAGEMENT
ลจ3371การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า
สังกัดบริหารธุรกิจ, การจัดการโลจิสติกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  877 อา.08:30-12:30R24142C1501428W 
  อา.13:30-18:30R24142C      
อาจารย์: อาจารย์กัญญา เชียรวิจิตร
สอบปลายภาค: 13 ธ.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2410
13 ธ.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2532
13 ธ.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2414
Course Description
บทบาทของสินค้าคงคลัง และคลังสินค้า การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง การจำแนกประเภทของสินค้าคงคลัง การควบคุมระดับสินค้าคงคลัง เทคนิคการพยากรณ์ความต้องการ การปฏิบัติการในคลังสินค้า การคัดเลือก ออกแบบและวางแผน
จัดการพื้นที่ การรับสินค้า เอกสารที่เกี่ยวข้อง การชั่งน้ำหนัก การทำเครื่องหมายบรรจุหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ การคัดแยก การรักษาความปลอดภัย เคลื่อนย้าย การจัดเก็บและกระจายสินค้า ลูกค้าสัมพันธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการจัดการ
คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า นวัตกรรมการจัดการคลังสินค้า การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นเครื่องมือสำหรับการวางแผนและตัดสินใจในเชิงกลยุทธ์ที่สามารถแข่งขันได้ ในยุกต์ดิจิทัล กรณีศึกษา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต