เมนูหลัก

LM3401STRATEGIC MANAGEMENT FOR TRANSPORTATION AND LOGISTICS
ลจ3401กลยุทธ์การขนส่ง โลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน
สังกัดบริหารธุรกิจ, การจัดการโลจิสติกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  878 อา.08:30-12:30R29252C956233W 
  อา.13:30-18:30R29252C      
อาจารย์: อาจารย์กัญญา เชียรวิจิตร
อาจารย์อารีย์ พิจิตรกล้าเอี่ยม
สอบปลายภาค: 15 ม.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2912
15 ม.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2911
Course Description
เครื่องมือในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และปัจจัยในองค์กร หลักการ ขั้นตอน การวางแผน และเทคนิคของการบริหารจัดการกิจการขนส่ง กิจกรรมโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน การวางแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของธุรกิจแบบยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การกำหนดเป้าหมาย การวางนโยบายธุรกิจ โครงสร้างสภาพแวดล้อมแห่งการแข่งขัน รวมถึงการกำหนดยุทธวิธีและแผนการดำเนินการที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ที่วาง
ไว้ การประเมินแผน การเลือกใช้ดัชนีวัดสมรรถภาพที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ ติดตาม และวินิจฉัยผลการดำเนินงานของแผนกลยุทธ์ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ กรณีตัวอย่างการวางแผนกลยุทธ์ทางด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่ประสบความสำเร็จ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต