เมนูหลัก

LM3431INTERNATIONAL COLLABORATION FOR TRANSPORTATION AND LOGISTICS
ลจ3431ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการขนส่งและโลจิสติกส์
สังกัดบริหารธุรกิจ, การจัดการโลจิสติกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.13:00-16:00R25212C1101028M 
อาจารย์: อาจารย์ประไพพรรณ สาลิตุล
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี110-102-8
สอบปลายภาค:
Course Description
ความร่วมมือระหว่างประเทศสำหรับการขนส่งและโลจิสติกส์และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ในระดับประชาคมโลก ประชาคมอาเซียน และอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา ความตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้า การค้าบริการ การ
เปิดเสรีการค้าการลงทุน เขตการค้าเสรี การทูตแนวใหม่ นโยบายและแผนความร่วมมือระหว่างประเทศ ข้อเสนอ ข้อเรียกร้อง ตารางข้อผูกพันเฉพาะ แผนปฏิบัติการ การวิเคราะห์และจัดทำกลยุทธ์เจรจา โดยใช้กรณีศึกษาประกอบ เพื่อ
บริหารความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล สำหรับการขนส่งและโลจิสติกส์ และรองรับการเปิดเสรีการขนส่งอวกาศ แนวโน้มความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ระบบเศรษฐกิจแบ่งปันและการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบและนวัตกรรมทางการค้า บทบาทรัฐและองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต