เมนูหลัก

LM4411INFORMATION SYSTEMS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE INNOVATION IN TRANSPORTATION AND LOGISITICS
ลจ4411ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์
สังกัดบริหารธุรกิจ, การจัดการโลจิสติกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พฤ.09:00-12:00R24182C1109911W 
อาจารย์: อาจารย์สุชาดา อรุณรัตน์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี110-99-11
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =TR.453 
Course Description
บทบาท ความสำคัญ การใช้ระบบสารสนเทศ วิเคราะห์สถานการณ์โลก การใช้ระบบบ่งชี้อัตโนมัติ (Automatic identification) ชนิดต่างๆ การประยุกตฺใช้นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ การระบุตัวตนด้วยไบโอเมทริกซ์ ระบบประมวล
ภาษาธรรมชาติ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ กับธุรกิจขนส่ง โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต