เมนูหลัก

LM4432TRANSPORTATION AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT IN AGRICULTURAL BUSINESS
ลจ4432การจัดการขนส่งและโซ่อุปทานธุรกิจการเกษตร
สังกัดบริหารธุรกิจ, การจัดการโลจิสติกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  010 อ.09:00-12:00R28302C15015W CLOSED 
อาจารย์: อาจารย์สุชาดา อรุณรัตน์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี15-0-15
สอบปลายภาค:
Course Description
ความหมาย ความสําคัญของการเกษตร รูปแบบและการบริหารจัดการการเกษตร ในยุคดิจิทัล การจัดการโลจิสติกส?และซัพพลายเชนและการเพิ่มคุณค?าสําหรับการเกษตร การผลิตและ การแปรรูป มาตรฐานการจัดการคุณภาพ การเคลื่อนย?าย
การจัดเก็บ การรวบรวม การกระจาย การจัดการ การควบคุมอุณหภูมิ การจัดการธุรกิจอาหารที่มีประสิทธิภาพ ธุรกิจการเกษตรชุมชน การวิเคราะห์ตลาดเป้าหมาย ธุรกิจฟาร์ม การจัดการธุรกิจห้องเย็น พิธีการศุลกากร และการส่งออกสินค้า
ทางการเกษตร การเป?นเกษตรกรยุคดิจิทัล การนําเทคโนโลยีมาใช? และทําการเกษตรแบบครบวงจร การน?อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต?ใช? และการจัดการซัพพลายเชนสําหรับธุรกิจการเกษตรเพื่อความยั่งยืน กรณีศึกษา และการศึกษานอกสถานที่

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต