เมนูหลัก

LM4432TRANSPORTATION AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT IN AGRICULTURAL BUSINESS
ลจ4432การจัดการขนส่งและโซ่อุปทานธุรกิจการเกษตร
สังกัดบริหารธุรกิจ, การจัดการโลจิสติกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  871 อา.08:30-12:30R29012C705218W 
  อา.13:30-18:30R29012C      
อาจารย์: อาจารย์สุชาดา อรุณรัตน์
สอบปลายภาค: 10 ก.ย. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2528
10 ก.ย. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2929
  879 อา.08:30-12:30R24182C705317W 
  อา.13:30-18:30R24182C      
อาจารย์: อาจารย์สุชาดา อรุณรัตน์
สอบปลายภาค: 28 พ.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
Course Description
ความหมาย ความสําคัญของการเกษตร รูปแบบและการบริหารจัดการการเกษตร ในยุคดิจิทัล การจัดการโลจิสติกส?และซัพพลายเชนและการเพิ่มคุณค?าสําหรับการเกษตร การผลิตและ การแปรรูป มาตรฐานการจัดการคุณภาพ การเคลื่อนย?าย
การจัดเก็บ การรวบรวม การกระจาย การจัดการ การควบคุมอุณหภูมิ การจัดการธุรกิจอาหารที่มีประสิทธิภาพ ธุรกิจการเกษตรชุมชน การวิเคราะห์ตลาดเป้าหมาย ธุรกิจฟาร์ม การจัดการธุรกิจห้องเย็น พิธีการศุลกากร และการส่งออกสินค้า
ทางการเกษตร การเป?นเกษตรกรยุคดิจิทัล การนําเทคโนโลยีมาใช? และทําการเกษตรแบบครบวงจร การน?อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต?ใช? และการจัดการซัพพลายเชนสําหรับธุรกิจการเกษตรเพื่อความยั่งยืน กรณีศึกษา และการศึกษานอกสถานที่

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต