เมนูหลัก

LM4441SEMINAR IN BUSINESS PLAN FOR TRANSPORTATION INDUSTRY AND LOGISTICS
ลจ4441สัมมนาแผนธุรกิจเพื่อการขนส่งและโลจิสติกส์
สังกัดบริหารธุรกิจ, การจัดการโลจิสติกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  878 อา.08:30-12:30R29252C956134W 
  อา.13:30-18:30R29252C      
อาจารย์: อาจารย์สุชาดา อรุณรัตน์
สอบปลายภาค: 9 เม.ย. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
Course Description
การอภิปรายเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ประเด็นหรือสภาวการณ์ที่เป็นปัจจัยด้านต่างๆ การวิเคราะห์จากกรณีศึกษา บทความ เอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างแบบจำลองธุรกิจ การประเมินความสำเร็จของแผนงาน
แผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์อุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ สำหรับทักษะการเป็นผู้ประกอบการเชิงรุกธุรกิจ การจัดสัมมนาและกรณีศึกษา


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต