เมนูหลัก

LM4469WATER TRANSPORTATION ADMINISTRATION
ลจ4469การบริหารการขนส่งทางน้ำ
สังกัดบริหารธุรกิจ, การจัดการโลจิสติกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.09:00-12:00R25282C20119M 
อาจารย์: อาจารย์สุชาดา อรุณรัตน์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี20-1-19
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: = TR.313 
Course Description
กิจการอุตสาหกรรมการขนส่งทางน้ำ ปะเภท และลักษณะกิจการเดินเรือ อุตสาหกรรมการเดินเรือ ทั้งระดับประเทศและระหว่างประเทศ และระดับประชาคมโลก องค์ประกอบการขนส่งทางน้ำ ขอบข่ายงาน มาตรฐาน และโครงสร้างทางเศรษฐกิจและธุรกิจ
การบริหารกิจการเดินเรือส่วนบุคคลและสาธารณะ ท่าเรือ กองเรือ สิ่งอำนวยความสะดวกและปลอดภัย การจัดการภารกิจขนส่งทางน้ำ เงื่อนไขการขนส่ง พิธีการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า การปะสานงาน อัตราค่าบริการของบริษัทเรือ
ท่าเรือ กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และ การสร้าง พันธมิตรทางธุรกิจ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต