เมนูหลัก

LM4469WATER TRANSPORTATION ADMINISTRATION
ลจ4469การบริหารการขนส่งทางน้ำ
สังกัดบริหารธุรกิจ, การจัดการโลจิสติกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.09:00-12:00R25022C642W 
  ศ.13:00-16:00R25022C      
อาจารย์: อาจารย์สุชาดา อรุณรัตน์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี6-4-2
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: IS 
Course Description
กิจการอุตสาหกรรมการขนส่งทางน้ำ ปะเภท และลักษณะกิจการเดินเรือ อุตสาหกรรมการเดินเรือ ทั้งระดับประเทศและระหว่างประเทศ และระดับประชาคมโลก องค์ประกอบการขนส่งทางน้ำ ขอบข่ายงาน มาตรฐาน และโครงสร้างทางเศรษฐกิจและธุรกิจ
การบริหารกิจการเดินเรือส่วนบุคคลและสาธารณะ ท่าเรือ กองเรือ สิ่งอำนวยความสะดวกและปลอดภัย การจัดการภารกิจขนส่งทางน้ำ เงื่อนไขการขนส่ง พิธีการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า การปะสานงาน อัตราค่าบริการของบริษัทเรือ
ท่าเรือ กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และ การสร้าง พันธมิตรทางธุรกิจ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต