เมนูหลัก

LM4460INTERNATIONAL AND BORDER TRADE ADMINISTRATION
ลจ4460การบริหารการค้าระหว่างประเทศและการค้าชายแดน
สังกัดบริหารธุรกิจ, การจัดการโลจิสติกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  800 อา.08:30-12:30R2931M2C20515W 
  อา.13:30-18:30R2931M2C      
อาจารย์: อาจารย์สุชาดา อรุณรัตน์
สอบปลายภาค: 25 มิ.ย. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
หมายเหตุ: =TR.450 เรียน/สอบร่วมกับกลุ่ม 800 ในภาคเรียนที่ 2/2564 
Course Description
การบริหารการค้าระหว่างประเทศและการค้าชายแดนรองรับการค้าระหว่างประเทศกับประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียน และกับประเทศที่สามนอกกลุ่มอาเซียน นโยบายและยุทธศาสตร์ในการส่งเสริม ควบคุม ตรวจสอบ กำกับดูแล พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรองรับ กฎระเบียบทางการค้าชายแดนและการค้าระหว่างประเทศ นวัตกรรมทางทางการค้าและการชำระเงิน และแนวโน้มการค้าระหว่างประเทศและการค้าชายแดน แผนธุรกิจและกลยุทธ์การบริหารจัดการ การประสานคู่ค้า เครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ
การจัดการภารกิจขนส่งระหว่างประเทศ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย สุขอนามัย

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต