เมนูหลัก

GEN401SMART KASEM
ศษท401สมาร์ทเกษม
สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  010 พ.13:00-16:0034103C80080W CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี80-0-80
สอบปลายภาค:
  020 อ.09:00-12:00R24262C1511483W 
อาจารย์: อาจารย์ดรุณี หนูไชยา
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่) ทุกชั้นปี
150-142-8
30-0-30
สอบปลายภาค:
  030 อ.09:00-12:00R24102C1481426W 
อาจารย์: อาจารย์วัชรพงษ์ สุริวงษ์
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่) ทุกชั้นปี
150-137-13
30-0-30
สอบปลายภาค:
  040 อ.13:00-16:00R29162C1401319W 
อาจารย์: อาจารย์ฐิตพล มีลาภ
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี140-126-14
สอบปลายภาค:
  050 อ.13:00-16:00R29302C14713611W 
อาจารย์: อาจารย์สุเวส อันตรีวรกุล
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี150-131-19
สอบปลายภาค:
  060 อ.13:00-16:00R2737M2C951283W 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี95-12-83
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: ยุบรวม 040, 050 
  070 จ.13:00-16:00R2433M2C1411392W 
อาจารย์: อาจารย์วัชรพงษ์ สุริวงษ์
สำรองสำหรับ:นิติศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
80-27-53
140-112-28
สอบปลายภาค:
  080 จ.13:00-16:00R2434M2C1351314W 
อาจารย์: อาจารย์สุเวส อันตรีวรกุล
สำรองสำหรับ:นิติศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
80-21-59
120-110-10
สอบปลายภาค:
  090 จ.13:00-16:00R29032C90090W 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:นิติศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
80-0-80
80-0-80
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: ยุบรวม 070, 080 
  100 อ.09:00-12:00R25322C81180W 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี81-1-80
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: ยุบรวม 020, 030 
  110 พ.13:00-16:00R27152C12010515W 
อาจารย์: อาจารย์ฐิตพล มีลาภ
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี120-105-15
สอบปลายภาค:
  120 พ.13:00-16:00R2738M2C85184W 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี85-0-85
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: ยุบรวม 110, 020, 030 
  310 อ.13:00-16:00RN/AN/AC803941W 
  พ.13:00-16:00RN/AN/AC      
อาจารย์: อาจารย์ฐิตพล มีลาภ
อาจารย์ชยพล อินทรวงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรนนท์ พุทธา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ
ดร.กรกช แสนจิตร
อาจารย์ชัยทัศน์ มีศรี
ดร.อธิวัฒน์ รัตนวงศ์แข
ดร.มนตรี ธีรธรรมพิพัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร เรืองขำ
อาจารย์สุภาวดี ธงภักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรควิช จารึกจารีต
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รายวิชานักศึกษารุ่น 1 
  311 อ.13:00-16:00RN/AN/AC60060W CLOSED 
  พ.13:00-16:00RN/AN/AC      
อาจารย์: อาจารย์นิติไทย นัมคณิสรณ์
สอบปลายภาค: 2 มิ.ย. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: รายวิชานักศึกษาารุ่น 1 ยุบรวม Sect 310 
  312 อ.13:00-16:00RN/AN/AC60060W 
  พ.13:00-16:00RN/AN/AC      
อาจารย์:
สอบปลายภาค: 2 มิ.ย. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: รายวิชานักศึกษารุ่น 1 
  330 พ.09:00-12:00R2844M2C65623W 
  พ.13:00-16:00R2844M2C      
อาจารย์: อาจารย์นิติไทย นัมคณิสรณ์
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รายวิชา นศ.รุ่นที่ 3 
Course Description
ประวัติความเป็นมา ปณิธานของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต บทบาทของมหาวิทยาลัยต่อสังคม หลักการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวางและคิดอย่างสร้างสรรค์ มีทักษะชีวิต เข้าใจธรรมชาติ ตนเอง
ผู้อื่น และสังคม รักความเป็นไทย มีบุคลิกภาพอ่อนน้อม มีจิตสาธารณะ มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีความเป็นพลเมือง และน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตบนหลักแห่งคุณธรรม คุณค่า และคุณประโยชน์


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต