เมนูหลัก

GEN401SMART KASEM
ศษท401สมาร์ทเกษม
สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.09:00-12:00R29292C100991M 
อาจารย์: ดร.สายใจ ระดมสุข
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์) ทุกชั้นปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจดิจิทัล) ทุกชั้นปี
95-74-21
35-31-4
สอบปลายภาค:
  020 อ.09:00-12:00R29112C1005743M 
อาจารย์: อาจารย์นุชยาพรรณ วงษ์ศรีษะ
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์) ทุกชั้นปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจดิจิทัล) ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
80-67-13
80-0-80
50-3-47
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =GE.121 Sect 010 
  030 อ.13:00-16:00R29292C1311283M 
อาจารย์: อาจารย์ฐิตพล มีลาภ
สำรองสำหรับ:บัญชีบัณฑิต ทุกชั้นปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
80-55-25
80-53-27
30-21-9
สอบปลายภาค:
  040 อ.13:00-16:00R29302C1309634M 
อาจารย์: อาจารย์หวัน วงศ์แก่นท้าว
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการสมัยใหม่) แขนงการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ทุกชั้นปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการสมัยใหม่) แขนงการจัดการการเงินและการลงทุน ทุกชั้นปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่) ทุกชั้นปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) ทุกชั้นปี
บัญชีบัณฑิต ทุกชั้นปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) ทุกชั้นปี
80-41-39
80-12-68
80-9-71
80-16-64
80-12-68
80-9-71
สอบปลายภาค:
  050 จ.09:00-12:00RN/AN/AC440M CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร) ทุกชั้นปี
90-0-90
80-22-58
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: ยุบรวม 060 
  060 จ.09:00-12:00R2737M2C15012921M 
อาจารย์: อาจารย์นุชยาพรรณ วงษ์ศรีษะ
สำรองสำหรับ:ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (ตรี 4 ปี ปกติ) ทุกชั้นปี
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน (ตรี 4 ปี ปกติ) ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
80-41-39
80-24-56
30-27-3
80-39-41
รหัส 630109400759
สอบปลายภาค:
  070 จ.13:00-16:00R29252C1551532M 
อาจารย์: อาจารย์สุเวส อันตรีวรกุล
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการท่องเที่ยว) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่น) ทุกชั้นปี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
นิติศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร) ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
80-31-49
80-22-58
30-0-30
80-40-40
80-57-23
5-5-0
รหัส 630109400117
สอบปลายภาค:
  080 จ.13:00-16:00R2738M2C13012010M 
อาจารย์: อาจารย์ประภาภรณ์ เจริญชัยนพกุล
สำรองสำหรับ:นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
80-66-14
60-54-6
สอบปลายภาค:
  090 ศ.09:00-12:00RN/AN/AC000M CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี3-0-3
สอบปลายภาค:
  310 จ.13:00-16:00R29252C601545M 
  อ.13:00-16:00R29252C      
อาจารย์: อาจารย์ฐิตพล มีลาภ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
60-14-46
60-0-60
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รุ่นที่ 1 =GE.121 
  320 พ.13:00-16:00R22122C30030W CLOSED 
อาจารย์: Dr.Siwittra Chainiyom
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-0-30
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =IGE108/GE.121 (DTI) 
  330 จ.08:30-12:00R2844M2C603426M 
  ศ.08:30-12:00R2844M2C      
อาจารย์: อาจารย์ฐิตพล มีลาภ
สำรองสำหรับ:บัญชีบัณฑิต ชั้นปี 1
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) ชั้นปี 1
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการสมัยใหม่) แขนงการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ชั้นปี 1
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการสมัยใหม่) แขนงการจัดการการเงินและการลงทุน ชั้นปี 1
บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจดิจิทัล) ชั้นปี 1
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์) ชั้นปี 1
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) ชั้นปี 1
บริหารธุรกิจบัณฑิต (นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่) ชั้นปี 1
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1
นิเทศศาสตรบัณฑิต(สื่อสารการแสดงร่วมสมัย) ชั้นปี 1
นิเทศศาสตรบัณฑิต(การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล) ชั้นปี 1
นิเทศศาสตรบัณฑิต (วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล) ชั้นปี 1
นิเทศศาสตรบัณฑิต (สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล) ชั้นปี 1
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการสื่อสารองค์กรและแบรนด์) ชั้นปี 1
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (ตรี 4 ปี ปกติ) ชั้นปี 1
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน (ตรี 4 ปี ปกติ) ชั้นปี 1
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่น) ชั้นปี 1
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร) ชั้นปี 1
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการท่องเที่ยว) ชั้นปี 1
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล ชั้นปี 1
60-2-58
60-6-54
60-1-59
60-0-60
60-3-57
60-5-55
60-0-60
60-0-60
60-1-59
60-1-59
60-2-58
60-2-58
60-6-54
60-0-60
60-0-60
60-1-59
60-1-59
60-0-60
60-2-58
60-1-59
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รุ่นที่ 3 =GE.121 
  340 พ.09:00-12:00R28282C15114W 
อาจารย์: อาจารย์ชรินทร์ทิพย์ จันทพันธ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี15-1-14
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =GE1305 (HRM) 
Course Description
ประวัติความเป็นมา ปณิธานของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต บทบาทของมหาวิทยาลัยต่อสังคม หลักการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวางและคิดอย่างสร้างสรรค์ มีทักษะชีวิต เข้าใจธรรมชาติ ตนเอง
ผู้อื่น และสังคม รักความเป็นไทย มีบุคลิกภาพอ่อนน้อม มีจิตสาธารณะ มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีความเป็นพลเมือง และน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตบนหลักแห่งคุณธรรม คุณค่า และคุณประโยชน์


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต