เมนูหลัก

GEN101THAI FOR COMMUNICATION
ศษท101ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  001 ไม่มีข้อมูล220W CLOSED 
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: เทียบรายวิชา 
  010 พ.09:00-12:0034093C70070W CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี80-0-80
สอบปลายภาค:
  020 อ.09:00-12:00R29162C1051041W 
อาจารย์: อาจารย์พัทธ์ธีรา โรจน์รัฐคณาธร
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี105-99-6
สอบปลายภาค:
  030 อ.09:00-12:00R25212C90828W 
อาจารย์: ดร.ปรภัสร์ มาสะอาด
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี90-78-12
สอบปลายภาค:
  040 อ.09:00-12:00R2737M2C18213547W 
อาจารย์: อาจารย์ณัฏฐา พิรุณสวรรค์
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
97-52-45
100-78-22
สอบปลายภาค:
  050 อ.13:00-16:00R2434M2C1278938W 
อาจารย์: อาจารย์ณัฏฐา พิรุณสวรรค์
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี120-82-38
รหัส 630107402262,630107402263
สอบปลายภาค:
  060 อ.13:00-16:00RN/AN/AC85679W 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี85-6-79
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: ยุบรวม 030 
  070 ศ.09:00-12:00R2434M2C1201164W 
อาจารย์: อาจารย์พัทธ์ธีรา โรจน์รัฐคณาธร
สำรองสำหรับ:นิติศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
80-45-35
80-71-9
60-0-60
สอบปลายภาค:
  080 ศ.13:00-16:00R28332C80755W 
อาจารย์: ดร.ปรภัสร์ มาสะอาด
สำรองสำหรับ:นิติศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
80-1-79
80-74-6
สอบปลายภาค:
  090 ศ.13:00-16:00R2434M2C1517576W 
อาจารย์: อาจารย์พัทธ์ธีรา โรจน์รัฐคณาธร
สำรองสำหรับ:นิติศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
80-0-80
80-12-68
80-63-17
สอบปลายภาค:
  100 ศ.13:00-16:00R24182C80872W 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:นิติศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
80-8-72
80-0-80
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: ยุบรวม 070 
  110 อ.13:00-16:00R24262C18116219W 
อาจารย์: ดร.ปรภัสร์ มาสะอาด
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี190-161-29
สอบปลายภาค:
  120 อ.13:00-16:00R29062C80278W 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี81-2-79
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: ยุบรวม 050,110 
  130 พ.09:00-12:00R2738M2C101974W 
อาจารย์: อาจารย์ณัฏฐา พิรุณสวรรค์
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี110-97-13
สอบปลายภาค:
  310 จ.09:00-12:00RN/AN/AC803545W 
  อ.09:00-12:00RN/AN/AC      
อาจารย์: ดร.ปรภัสร์ มาสะอาด
ดร.กรกช แสนจิตร
อาจารย์ชยพล อินทรวงค์
อาจารย์ณัฏฐา พิรุณสวรรค์
อาจารย์พัทธ์ธีรา โรจน์รัฐคณาธร
อาจารย์ณปภัช นธกิจไพศาล
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รายวิชานักศึกษารุ่น 1 
  311 จ.09:00-12:00RN/AN/AC60060W CLOSED 
  อ.09:00-12:00RN/AN/AC      
อาจารย์:
สอบปลายภาค: 1 มิ.ย. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: รายวิชานักศึกษารุ่น 1 ยุบรวม Sect 310 
  312 จ.09:00-12:00RN/AN/AC60060W CLOSED 
  อ.09:00-12:00RN/AN/AC      
อาจารย์:
สอบปลายภาค: 1 มิ.ย. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: รายวิชานักศึกษา 
  330 ส.09:00-12:00R29122C60600W 
  ส.13:00-16:00R29122C      
อาจารย์: อาจารย์ณัฏฐา พิรุณสวรรค์
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รายวิชา นศ.รุ่นที่ 3 
Course Description
มนุษย์กับการสื่อสาร มิติการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การรับสารจากการฟังและการอ่าน การส่งสารด้วยการพูดและการเขียน การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยในมิติการสื่อสาร
เน้นทักษะการสื่อสารเชิงปฏิสัมพันธ์กลุ่มจากกระบวนการรับสารและส่งสาร กระบวนการพัฒนาและประยุกต์ใช้ภาษาสำหรับการสื่อสารตามบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต