เมนูหลัก

GEN102ENGLISH FOR COMMUNICATION
ศษท102ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  010 อ.13:00-16:0034123C50050W CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี50-0-50
สอบปลายภาค:
  020 พ.09:00-12:00R28282C996633W 
อาจารย์: ดร.กรภัค จ๋ายประยูร
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี99-61-38
สอบปลายภาค:
  030 พ.09:00-12:00R28292C1048915W 
อาจารย์: อาจารย์ดารณี มีสมมนต์
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี104-84-20
สอบปลายภาค:
  040 พ.09:00-12:00R28352C68680W 
อาจารย์: อาจารย์ไกรสิงห์ ทรงศิริ
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี68-63-5
สอบปลายภาค:
  050 พ.09:00-12:00R28272C55649W 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี50-1-49
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: ยุบรวม 030 
  060 พ.13:00-16:00R28272C55550W 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี50-0-50
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: ยุบรวม 070 
  070 พ.13:00-16:00R28262C1101082W 
อาจารย์: อาจารย์ไกรสิงห์ ทรงศิริ
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี110-103-7
สอบปลายภาค:
  080 พ.13:00-16:00R28282C55496W 
อาจารย์: ดร.กรภัค จ๋ายประยูร
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี50-44-6
สอบปลายภาค:
  090 พ.13:00-16:00R28292C55505W 
อาจารย์: อาจารย์ดารณี มีสมมนต์
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี50-45-5
สอบปลายภาค:
  100 จ.09:00-12:00R29012C56848W 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:นิติศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี56-8-48
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: ยุบรวม 110 
  110 พ.09:00-12:00R28272C1027626W 
อาจารย์: อาจารย์บุญสมัย เรืองยุวนนท์
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
100-28-72
100-47-53
สอบปลายภาค:
  120 พ.09:00-12:00R28212C50248W 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี50-2-48
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: ยุบรวม 020 
  130 พ.13:00-16:00R28272C87798W 
อาจารย์: ดร.วิวัฒนา ฐานสโร
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี87-79-8
สอบปลายภาค:
  140 พ.13:00-16:00R2846M2C50347W 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี50-3-47
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: ยุบรวม 130 
  150 อ.13:00-16:00R28282C50491W 
อาจารย์: ดร.กรภัค จ๋ายประยูร
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี50-49-1
สอบปลายภาค:
  160 อ.13:00-16:00R22232C50491W 
อาจารย์: อาจารย์ณัฐธยาน์ วรรณุวาส
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี50-49-1
สอบปลายภาค:
  170 พ.09:00-12:00R24262C58580W 
อาจารย์: อาจารย์วรรณพร ศิลป์เบ็ญจพร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี58-58-0
สอบปลายภาค:
  330 ศ.09:00-12:00R28222C60591W 
  ศ.13:00-16:00R28222C      
อาจารย์: อาจารย์วรรณพร ศิลป์เบ็ญจพร
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รายวิชา นศ.รุ่นที่ 3 
Course Description
ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ทั้งในสถานการณ์จริงและสถานการณ์จำลอง
ไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร การหาความหมายผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนวนและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต