เมนูหลัก

GEN102ENGLISH FOR COMMUNICATION
ศษท102ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.09:00-12:00R28222C70691M 
อาจารย์: อาจารย์อภิชญา สีทองสุก
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจดิจิทัล) ทุกชั้นปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการสมัยใหม่) แขนงการจัดการการเงินและการลงทุน ทุกชั้นปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
25-25-0
2-2-0
70-66-4
15-1-14
สอบปลายภาค:
  020 พ.09:00-12:00R28262C907614M 
อาจารย์: Dr.MOHAMMAD ARIFUL ISLAM RUSSEL
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการสมัยใหม่) แขนงการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ทุกชั้นปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) ทุกชั้นปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการสมัยใหม่) แขนงการจัดการการเงินและการลงทุน ทุกชั้นปี
50-47-3
50-19-31
30-10-20
สอบปลายภาค:
  030 พ.09:00-12:00R28272C904941M 
อาจารย์: อาจารย์ณัฐธยาน์ วรรณุวาส
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) ทุกชั้นปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่) ทุกชั้นปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจดิจิทัล) ทุกชั้นปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์) ทุกชั้นปี
60-1-59
10-8-2
20-15-5
60-25-35
สอบปลายภาค:
  040 พ.13:00-16:00R28222C65569M 
อาจารย์: อาจารย์อภิชญา สีทองสุก
สำรองสำหรับ:บัญชีบัณฑิต ทุกชั้นปี65-57-8
สอบปลายภาค:
  050 พ.13:00-16:00R28262C1004753M 
อาจารย์: Dr.MOHAMMAD ARIFUL ISLAM RUSSEL
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์) ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
บัญชีบัณฑิต ทุกชั้นปี
65-49-16
5-0-5
60-1-59
สอบปลายภาค:
  060 พ.13:00-16:00R28272C1005941M 
อาจารย์: อาจารย์ณัฐธยาน์ วรรณุวาส
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์) ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
65-45-20
40-26-14
สอบปลายภาค:
  070 พ.13:00-16:00R28282C50050M 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์) ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
50-0-50
30-0-30
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: ยุบรวม 060 
  080 จ.09:00-12:00R28292C604713M 
อาจารย์: อาจารย์บุญสมัย เรืองยุวนนท์
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร) ทุกชั้นปี60-46-14
รหัส 630109400946
สอบปลายภาค:
  090 จ.13:00-16:00R28292C50149M 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร) ทุกชั้นปี50-1-49
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: ยุบรวม 080 
  100 ศ.09:00-12:00R28262C50491M 
อาจารย์: อาจารย์ณัฐธยาน์ วรรณุวาส
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการท่องเที่ยว) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่น) ทุกชั้นปี
50-28-22
50-22-28
สอบปลายภาค:
  110 ศ.13:00-16:00R28222C68680M 
อาจารย์: อาจารย์ไกรสิงห์ ทรงศิริ
สำรองสำหรับ:นิติศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
50-23-27
50-29-21
20-16-4
สอบปลายภาค:
  120 ศ.13:00-16:00R28262C655510M 
อาจารย์: อาจารย์ณัฐธยาน์ วรรณุวาส
สำรองสำหรับ:ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (ตรี 4 ปี ปกติ) ทุกชั้นปี
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน (ตรี 4 ปี ปกติ) ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
50-25-25
50-16-34
25-19-6
สอบปลายภาค:
  140 ศ.13:00-16:00R28272C60060M CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-0-60
สอบปลายภาค:
  150 ศ.13:00-16:00R28282C60159M 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-1-59
สอบปลายภาค:
  310 จ.09:00-12:00R28282C20317W 
อาจารย์: ดร.ธัญญลักษณ์ เอนกจำนงค์พร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี20-3-17
สอบปลายภาค: 27 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2814
หมายเหตุ: =IGE101/GE1501/GE.100 
  330 พ.08:30-12:00R22172C403010M 
  ศ.13:00-16:30R22172C      
อาจารย์: A.Eddie Lun
ดร.วิวัฒนา ฐานสโร
สำรองสำหรับ:บัญชีบัณฑิต ชั้นปี 1
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) ชั้นปี 1
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการสมัยใหม่) แขนงการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ชั้นปี 1
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการสมัยใหม่) แขนงการจัดการการเงินและการลงทุน ชั้นปี 1
บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจดิจิทัล) ชั้นปี 1
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์) ชั้นปี 1
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) ชั้นปี 1
บริหารธุรกิจบัณฑิต (นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่) ชั้นปี 1
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1
นิเทศศาสตรบัณฑิต(สื่อสารการแสดงร่วมสมัย) ชั้นปี 1
นิเทศศาสตรบัณฑิต(การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล) ชั้นปี 1
นิเทศศาสตรบัณฑิต (วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล) ชั้นปี 1
นิเทศศาสตรบัณฑิต (สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล) ชั้นปี 1
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการสื่อสารองค์กรและแบรนด์) ชั้นปี 1
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (ตรี 4 ปี ปกติ) ชั้นปี 1
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน (ตรี 4 ปี ปกติ) ชั้นปี 1
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่น) ชั้นปี 1
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร) ชั้นปี 1
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการท่องเที่ยว) ชั้นปี 1
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล ชั้นปี 1
60-2-58
60-6-54
60-2-58
60-0-60
60-2-58
60-5-55
60-0-60
60-0-60
60-1-59
60-1-59
60-1-59
60-2-58
60-4-56
60-0-60
60-0-60
60-0-60
60-1-59
60-0-60
60-2-58
60-1-59
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รุ่นที่ 3 =GE.100 
  340 จ.13:00-16:00R22232C15114W 
อาจารย์: ดร.ธัญญลักษณ์ เอนกจำนงค์พร
สอบปลายภาค: 27 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2814
หมายเหตุ: =IGE101 (HRM) 
Course Description
ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ทั้งในสถานการณ์จริงและสถานการณ์จำลอง
ไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร การหาความหมายผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนวนและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต