เมนูหลัก

GEN106WRITING FOR CAREER
ศษท106การเขียนเพื่องานอาชีพ
สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.09:00-12:00RN/AN/AC45045W 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่น) ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
25-0-25
20-0-20
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =GE.106 
Course Description
หลักการและความสำคัญเกี่ยวกับการเขียน การใช้ถ้อยคำ สำนวนโวหาร การเขียนกิจธุระ การเขียนแนะนำหนังสือ สินค้า สถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงการเขียนภาษาไทยในสื่อสารมวลชน
จรรยาบรรณของผู้เขียน ความรับผิดชอบต่องานเขียนในสื่อสารมวลชน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารอย่างเหมาะสมและสามารถบูรณาการสู่วิชาชีพได้


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต