เมนูหลัก

GEN111ENGLISH COMPOSITION SKILLS IN WORKPLACES
ศษท111ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในองค์กร
สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  890 ส.17:00-21:00R25212C30219W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ
Dr.MOHAMMAD ARIFUL ISLAM RUSSEL
อาจารย์วีรญา กรทิพย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชานนท์ มูลวรรณ
อาจารย์สุวัสส์ แพ่งธีระสุขมัย
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: IE. 
  910 อา.15:00-21:00R27272C301317W 
อาจารย์: ดร.วิวัฒนา ฐานสโร
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: IE. 
Course Description
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงาน ประกอบด้วยการเขียนแนะนำตนเองในการสมัครงาน การเขียนโต้ตอบจดหมายธุรกิจอย่างเป็นทางการ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนบันทึกช่วยจำ และการแปลเบื้องต้นหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต