เมนูหลัก

GEN119EASY WAY TO COMMUNICATE JAPANESE LANGUAGE
ศษท119สื่อสารง่ายๆสไตล์ญี่ปุ่น
สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.09:00-12:00R28302C402515W 
อาจารย์: อาจารย์นิชิดะ ริคิฮิโระ
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์) ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
25-14-11
15-11-4
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =GE.164/IJP141 
  020 อ.13:00-16:00R28282C401525M 
อาจารย์: อาจารย์นิชิดะ ริคิฮิโระ
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-15-25
สอบปลายภาค:
Course Description
การสนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว เรียนรู้วัฒนธรรมผ่านบทเพลงหรือภาพยนตร์ การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและเผยแพร่วัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านสื่อสังคมออนไลน์หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต