เมนูหลัก

GEN201CONTEMPORARY ENTREPRENEURSHIP LIFESTYLE
ศษท201ไลฟ์สไตล์ผู้ประกอบการสมัยใหม่
สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.09:00-12:00R2737M2C1181135W 
อาจารย์: A.MY LINH HUYNH THI
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี118-107-11
รหัส 630200404165
สอบปลายภาค: 1 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
1 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2212
1 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2219
1 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2218
1 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2211
  020 พ.09:00-12:00R27302C85976W CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี80-4-76
สอบปลายภาค: 1 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2418
หมายเหตุ: ยุบรวมกลุ่ม 010,050 
  030 พ.13:00-16:00R2737M2C85787W 
อาจารย์: อาจารย์ประภาภรณ์ เจริญชัยนพกุล
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี85-77-8
สอบปลายภาค: 1 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2219
1 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2433M
1 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2418
1 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2423
  040 พ.13:00-16:00R27302C85805W 
อาจารย์: อาจารย์ขวัญรพี ศรีใส
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี85-80-5
สอบปลายภาค: 1 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2434M
1 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2433M
1 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2711A
  050 พ.09:00-12:00R27152C1211129W 
อาจารย์: อาจารย์จุลชาติ ตันเจริญ
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี121-112-9
สอบปลายภาค: 1 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2715
1 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2732
1 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2716
1 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2733
1 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2711A
  060 อ.09:00-12:00RN/AN/AC70169W 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี70-1-69
สอบปลายภาค: 1 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2733
หมายเหตุ: ยุบรวมกลุ่ม 050 
Course Description
หลักการพื้นฐาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ ทักษะการเป็นผู้ประกอบการในสังคมดิจิทัลความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบระบบธุรกิจ การตลาด การผลิต และต้นทุน การวางแผนการเงินด้วยกลยุทธ์ทางหลักเศรษฐศาสตร์
การใช้สื่อนวัตกรรมในการบริหารงานและการเพิ่มผลผลิต กระบวนการคิดเชิงอนาคตและความเป็นผู้นำในการจัดการองค์กร และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการออกแบบธุรกิจของการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต