เมนูหลัก

GEN204CREATIVITY : HUMAN SELF ACTUALIZATION
ศษท204ความคิดสร้างสรรค์ : ศักยภาพสุดยอดของมนุษย์
สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.09:00-12:00R29122C1071052W 
อาจารย์: ดร.ลินดา สุวรรณดี
ดร.มนตรี ธีรธรรมพิพัฒน์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี107-105-2
สอบปลายภาค:
  020 ศ.13:00-16:00R29122C000W CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-0-60
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: ยุบรวม 010 
Course Description
แนวคิด ความหมาย และความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ องค์ประกอบและคุณลักษณะของความคิดที่เป็นศักยภาพระดับสูงสุดของมนุษย์ รูปแบบและกลยุทธ์การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาการคิดออกแบบ และการสร้างนวัตกรรมในทุกสาขาวิชาชีพ
และทุกมิติการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในโลกยุคพหุวัฒนธรรม และความล้ำยุคทางเทคโนโลยี กรณีศึกษาจากศาสตร์และวิชาชีพต่างๆในสังคม


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต