เมนูหลัก

GEN207CREATIVE THINKING FOR COMMUNICATIONS
ศษท207การคิดสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสาร
สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.09:00-12:00R28332C60564M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิญลี่ รุ่งฤดีสมบัติกิจ
สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (ตรี 4 ปี ปกติ) ทุกชั้นปี
30-27-3
30-29-1
รหัส 630200402257
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สอบปลายภาค 27 ก.ย. 65 เวลา 13:30-16:30 น. 
  020 ศ.09:00-12:00R28202C75741M 
อาจารย์: อาจารย์พิทักษ์พงศ์ พงษ์พิพัฒน์
สำรองสำหรับ:นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน (ตรี 4 ปี ปกติ) ทุกชั้นปี
50-49-1
30-24-6
รหัส 650502402152,620405402028
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สอบปลายภาค 27 ก.ย. 65 เวลา 13:30-16:30 น. 
  030 ศ.13:00-16:00R28332C75705M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิญลี่ รุ่งฤดีสมบัติกิจ
สำรองสำหรับ:นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี75-70-5
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สอบปลายภาค 27 ก.ย. 65 เวลา 13:30-16:30 น. 
  040 ศ.13:00-16:00R28202C76742M 
อาจารย์: อาจารย์พิทักษ์พงศ์ พงษ์พิพัฒน์
สำรองสำหรับ:นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
50-47-3
30-26-4
รหัส 630200402257
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สอบปลายภาค 27 ก.ย. 65 เวลา 13:30-16:30 น. 
Course Description
แนวคิด กระบวนการและการแสวงหาข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงแรงบันดาลใจและจินตนาการเพื่อพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ และนำไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต