เมนูหลัก

GEN208THAI WISDOM AND CREATIVITY
ศษท208ภูมิปัญญาไทยกับความคิดสร้างสรรค์
สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.09:00-12:00R28372C602139W 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ
อาจารย์ณัฏฐา พิรุณสวรรค์
ดร.มนตรี ธีรธรรมพิพัฒน์
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่น) ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
10-7-3
50-14-36
สอบปลายภาค: 26 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2725
Course Description
ภูมิปัญญาไทยและแรงบันดาลใจในการออกแบบ ปัจจัยที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์ กระบวนการและวิธีการสร้างสรรค์ ลักษณะและผลผลิตของการสร้างสรรค์ รวมถึงการดัดแปลงวัสดุเพื่อการแก้ปัญหาในการดำรงชีวิตประจำวันในแต่ละยุคสมัยหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต