เมนูหลัก

GEN301THE ART AND SCIENCE FOR LIFE
ศษท301ศาสตร์และศิลป์แห่งการใช้ชีวิต
สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.09:00-12:00R29112C40400W 
  อ.09:00-12:00R29112C      
อาจารย์: อาจารย์สุเวส อันตรีวรกุล
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) บัณฑิตพรีเมี่ยมCPALL ทุกชั้นปี
17-17-0
37-22-15
รหัส 640608402479
สอบปลายภาค: 12 พ.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: =GE.131 
  020 พ.09:00-12:00R29112C67661W 
  ศ.09:00-12:00R29112C      
อาจารย์: อาจารย์ฐิตพล มีลาภ
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการสมัยใหม่) แขนงการจัดการธุรกิจสมัยใหม่-บัณฑิตพรีเมี่ยม CPALL ทุกชั้นปี67-66-1
สอบปลายภาค: 12 พ.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  030 พ.13:00-16:00R29112C60537W 
  ศ.13:00-16:00R29112C      
อาจารย์: อาจารย์สุเวส อันตรีวรกุล
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่) บัณฑิตพรีเมี่ยมCPALL ทุกชั้นปี
5-5-0
55-48-7
สอบปลายภาค: 12 พ.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
Course Description
ศาสตร์และศิลป์แห่งชีวิต การเข้าใจตนเองและผู้อื่น การใฝ่เรียนรู้ การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหาชีวิตในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้มีคุณธรรม คุณค่า และเกิดความสุขกาย สุขใจอย่างสมดุลหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต