เมนูหลัก

GEN303COPING WITH NATURAL DISASTER
ศษท303การรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ
สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.10:30-12:30R28332C60555W 
อาจารย์: อาจารย์จันทนา มณีอินทร์
สำรองสำหรับ:นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการท่องเที่ยว) ทุกชั้นปี
40-36-4
20-19-1
สอบปลายภาค:
  020 จ.12:30-14:30R28332C60600W 
อาจารย์: อาจารย์จันทนา มณีอินทร์
สำรองสำหรับ:นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-60-0
สอบปลายภาค:
  030 อ.10:30-12:30R28202C601644W 
อาจารย์: อาจารย์จันทนา มณีอินทร์
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-16-44
สอบปลายภาค:
Course Description
นิยามและความหมายของภัยพิบัติ โลก สาเหตุ ผลกระทบ และสถานการณ์ด้านภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวโลกและสภาพภูมิอากาศ การเตรียมพร้อมและรับมือกับภัยพิบัติเพื่อลดความเสี่ยง และบทบาทของเยาวชนในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต