เมนูหลัก

GEN305ALL AROUND OF NATURAL PHENOMENON
ศษท305รอบรู้ปรากฏการณ์ธรรมชาติ
สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.08:30-10:30R28352C602931W 
อาจารย์: ดร.สรุจ อุดมเฉลิมภัทร
สำรองสำหรับ:ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (ตรี 4 ปี ปกติ) ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
30-29-1
30-0-30
สอบปลายภาค: 26 ก.ย. 2565 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2737M
Course Description
ความรู้เบื้องต้นทางกายภาพ การเคลื่อนที่แนวตรง แรง มวลและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน สภาพสมดุลของวัตถุ งานและพลังงาน การชนและโมเมนตัม สมบัติเชิงกลของสสาร ไฟฟ้า คลื่น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฟิสิกส์ยุคใหม่หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต