เมนูหลัก

GEN308THE USE OF APPLICATIONS AND COMPUTER PROGRAMS FOR WORK
ศษท308การใช้แอพพลิเคชั่นและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน
สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต2 (1-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 จ.09:00-10:00R2711A2C504010M 
  จ.10:00-12:00R2633M2L      
อาจารย์: อาจารย์ประภาภรณ์ เจริญชัยนพกุล
สำรองสำหรับ:นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
50-40-10
6-0-6
สอบปลายภาค:
  021 จ.09:00-10:00R27162C50428M 
  จ.10:00-12:00R2634M2L      
อาจารย์: อาจารย์เฉลิมชัย ภูริพัฒน์
สำรองสำหรับ:นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
50-40-10
8-2-6
สอบปลายภาค:
  031 จ.13:00-14:00R2711A2C50491M 
  จ.14:00-16:00R2633M2L      
อาจารย์: อาจารย์ประภาภรณ์ เจริญชัยนพกุล
สำรองสำหรับ:นิติศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
30-24-6
25-22-3
3-3-0
สอบปลายภาค:
  041 จ.13:00-14:00R27162C50500M 
  จ.14:00-16:00R2636M2L      
อาจารย์: อาจารย์เฉลิมชัย ภูริพัฒน์
สำรองสำหรับ:นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี50-50-0
สอบปลายภาค:
  051 จ.13:00-14:00RN/AN/AC45045M CLOSED 
  จ.14:00-16:00RN/AN/AL      
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี45-0-45
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: ปิดกลุ่มเรียน 
  061 อ.09:00-10:00R2711A2C52520M 
  อ.10:00-12:00R2633M2L      
อาจารย์: อาจารย์ประภาภรณ์ เจริญชัยนพกุล
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) บัณฑิตพรีเมี่ยมCPALL ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการสมัยใหม่) แขนงการจัดการธุรกิจสมัยใหม่-บัณฑิตพรีเมี่ยม CPALL ทุกชั้นปี
38-38-0
5-5-0
8-8-0
สอบปลายภาค:
  071 อ.09:00-10:00R27162C58580M 
  อ.10:00-12:00R2634M2L      
อาจารย์: อาจารย์อรอนงค์ วัชรสินธุ์
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการสมัยใหม่) แขนงการจัดการธุรกิจสมัยใหม่-บัณฑิตพรีเมี่ยม CPALL ทุกชั้นปี58-58-0
รหัส 630104402427
สอบปลายภาค:
  081 อ.13:00-14:00R2711A2C50500M 
  อ.14:00-16:00R2633M2L      
อาจารย์: อาจารย์ประภาภรณ์ เจริญชัยนพกุล
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต (นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่) บัณฑิตพรีเมี่ยมCPALL ทุกชั้นปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่) ทุกชั้นปี
50-50-0
11-0-11
สอบปลายภาค:
  091 อ.13:00-14:00R27162C50491M 
  อ.14:00-16:00R2631M2L      
อาจารย์: อาจารย์อรอนงค์ วัชรสินธุ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจดิจิทัล) ทุกชั้นปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) ทุกชั้นปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการสมัยใหม่) แขนงการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ทุกชั้นปี
30-29-1
8-8-0
11-11-0
8-0-8
รหัส 640105401376
สอบปลายภาค:
Course Description
การใช้แอพพลิเคชั่นและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน การสร้างงานกราฟิก ปรับแต่งภาพ ตัดต่อวีดิโอ ผลิตสื่อและนำเสนองาน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสื่อออนไลน์อย่างเข้าใจและปลอดภัย รวมถึงจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต