เมนูหลัก

GEN403EDUCATION FOR CITIZEN DEVELOPMENT
ศษท403การศึกษาเพื่อพัฒนาพลเมือง
สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.09:00-12:00R29072C604911M 
อาจารย์: ดร.สายใจ ระดมสุข
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์) ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
50-41-9
10-8-2
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =GE.129 
  020 พ.13:00-16:00R29072C60528M 
อาจารย์: ดร.สายใจ ระดมสุข
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) ทุกชั้นปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการสมัยใหม่) แขนงการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
9-9-0
25-20-5
26-23-3
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =GE.129 
  030 ศ.09:00-12:00R29072C603525M 
อาจารย์: ดร.สายใจ ระดมสุข
สำรองสำหรับ:นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
40-29-11
20-6-14
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =GE.129 
Course Description
ความหมาย ความสำคัญของการศึกษาการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม การส่งเสริมหน้าที่พลเมืองแลความรับผิดชอบต่อสังคม ประเด็นปัญหาสังคม เพื่อพัฒนาตนเองสู่ความเป็นพลเมืองที่ดีหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต