เมนูหลัก

GEN510MAN AND AESTHETICS
ศษท510มนุษย์กับสุนทรียศาสตร์
สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.13:00-16:00R29052C60060W 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่น) ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
15-0-15
45-0-45
สอบปลายภาค: 21 ก.พ. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
Course Description
มนุษย์กับประสบการณ์ทางความงาม ทัศนคติต่อการเข้าถึงผลงานทางศิลปะ การรับรู้คุณค่าทางความงามในธรรมชาติและผลงานทางศิลปะ ศิลปะกับอนาจาร ศิลปะเพื่อชีวิต การชมงานศิลปะ อันเป็นพื้นฐานความคิดความเข้าใจในความงามของศิลปะ
และการประเมินคุณค่าทางความงามด้วยหลักสุนทรียศาสตร์


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต