เมนูหลัก

GEN601BALLROOM DANCING
ศษท601ลีลาศ
สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต1 (0-2-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  001 ศ.08:30-10:30Raerobic2L60555M 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร) ทุกชั้นปี60-5-55
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2565 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2735M
หมายเหตุ: =GE.155 ยุบรวม 002 
  002 ศ.12:30-14:30Raerobic2L80719W 
อาจารย์: อาจารย์เสมา มิ่งขวัญ
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการท่องเที่ยว) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร) ทุกชั้นปี
80-29-51
60-43-17
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2565 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2735M
30 ก.ย. 2565 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2736M
30 ก.ย. 2565 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง R2738M
หมายเหตุ: =GE.155 
  003 ศ.14:30-16:30Raerobic2C60060W CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร) ทุกชั้นปี60-0-60
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2565 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: =GE.155 
  304 อ.13:00-15:00RSport112L15114W 
อาจารย์: อาจารย์วิวิธ ตันติประสุต
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =IGE419 (HRM) 
Course Description
ศึกษาทักษะการเต้นลีลาศในจังหวะต่างๆ ปฏิบัติการเข้าร่วมลีลาศได้อย่างเหมาะสม และนำการเต้นลีลาศ มาพัฒนาตนเองไปสู่การมีสุขภาพที่ดีทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคมหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต