เมนูหลัก

GEN606COMMMUNICATION OF RELATION
ศษท606การสื่อสารสัมพันธ์
สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  020 พ.13:00-16:00R29052C23230W 
อาจารย์: อาจารย์นุชยาพรรณ วงษ์ศรีษะ
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี23-23-0
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =GE.125 Sect 020 
Course Description
รูปแบบการสื่อสารของบุคคลและกลุ่มสังคม การพัฒนาตนเองเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ทักษะการสื่อสาร ทักษะชีวิต การสร้างและพัฒนามนุษยสัมพันธ์เพื่อการดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันได้อย่างผาสุกหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต