เมนูหลัก

MK3304CONSUMER BEHAVIOR
ตล3304พฤติกรรมผู้บริโภค
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการตลาด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.13:00-16:00R2737M2C81801M 
อาจารย์: อาจารย์ชัฏภัสสร สิริพูนสมบัติ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี81-80-1
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2724
30 ก.ย. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2721
30 ก.ย. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2723
30 ก.ย. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2722
หมายเหตุ: =MK.304 
Course Description
แนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภค กระบวนการการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค รูปแบบการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในสังคมดิจิทัล ปัจจัยภายในและภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค การนำผลการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคมาประยุกต์ใช้ในการกำหนดกลยุทธ์การตลาด
(ต่อ)รวมทั้งสิทธิและการคุ้มครองผู้บริโภค จริยธรรมทางการตลาดและความรับผิดชอบต่อสังคม


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต