เมนูหลัก

MK3304CONSUMER BEHAVIOR
ตล3304พฤติกรรมผู้บริโภค
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการตลาด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  823 อา.08:30-12:3034093C1007426W 
  อา.13:30-18:3034093C      
อาจารย์: อาจารย์ชัฏภัสสร สิริพูนสมบัติ
สอบปลายภาค: 7 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  824 อา.08:30-12:30R24102C1201137W 
  อา.13:30-18:30R24102C      
อาจารย์: อาจารย์ชัฏภัสสร สิริพูนสมบัติ
สอบปลายภาค: 4 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2929
4 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2434M
4 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2532
4 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2433M
4 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2930
หมายเหตุ: มี นศ.เรียน/สอบร่วมด้วยในภาคเรียนที่ 2/2562 
Course Description
แนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภค กระบวนการการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค รูปแบบการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในสังคมดิจิทัล ปัจจัยภายในและภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค การนำผลการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคมาประยุกต์ใช้ในการกำหนดกลยุทธ์การตลาด
(ต่อ)รวมทั้งสิทธิและการคุ้มครองผู้บริโภค จริยธรรมทางการตลาดและความรับผิดชอบต่อสังคม


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต